8086
💻 Bilgisayar, 💾 Programlama

Mikro İşlemciler Projesi

8086Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıflar için 4 Ocak 2010 Pazartesi gününe verilen mikro ödevi için benim çözümlerimi yazıda bulabilirsiniz.

Projeyi yapmanın zor geldiğini söylemeliyim en başta. Oturup C yazar gibi ASM yazmak olacak iş değilmiş onu fark ettim. Baktım, adım atamıyorum, proje bana bakıyor, ben projeye, dedim bu iş böyle olmayacak.

Açtım boş bir sayfa, C’ye benzer ama C olmayan, benim “tarzanca” olarak adlandırdığım bir dil ile kodları önce anlayabileceğim şekilde yazdım. For’lu if’li şekillerde, değişken kullanarak. Sonra ikinci defa kodların üstünden geçerek, bunları ASM’ye “derledim”.

Böyle yapınca, kendimi daha üst seviyeli bir dilde yazıyor gibi hissettim kodları. Projeye etkinlikten puan verilmeyecek olması da bu isteğimi gerçekleştirmemi sağladı. (Dördüncü ödev ne kadar sonsuz döngüye giriyormuş gibi dursa da, emu8086’da çalıştırırsanız 15 dakika sonra program bitiyor, doğru da çözüyor. 😀 )

Kodları emu8086 emulatörünün dördüncü sürümünde sorunsuzca çalıştırabilirsiniz.

Gelgelim proje metnine ve çözümlerime…

Eğer kodları indirmeden incelemek isterseniz yazının devamına bakabilirsiniz.

Ödev 1: Palindromlar

Projenin ilk kısmında başlangıç adresi SI’da olan, data segmentteki bir metnin içindeki kelimelerin kaç tanesinin palindrom olduğunun sayısı isteniyordu. Benim kodumda bu sayı CX registerından alınabilir.

DİKKAT: Palindrom ASM’si bazen hatalı sonuçlar göndermekte olup, çalışmak için kullanılmaması şiddetle önerilir. Hatayı yakalayan olup da bana haber verirse çok mutlu olurum.

; UMUT BENZER
; 05-06-7670
; https://ubenzer.com/
; SURUM 2
data segment
  character dw ?  ; En son islenen karakterin pointerini tutar
  palindrom dw 0  ; Kac tane palindrom kelime bulundugunu tutar
  simdiki_cumlenin_karakter_sayisi dw 0 ; Process edilen kelimede kac harf oldugunu tutar.
  curr_palindrom db 0  ; Process edilen kelime palindromsa 0, degilse 1
  cumle_baslangici dw ? ; Process edilen kelimenin baslangic pointeri
  karsilastirilacak dw ? ; Process edilen kelimede karsilastirilacak harf sayisi
  son_kelime_mi db 0
  cumle db ' . A A. AA ABA ABBA ADA ADDA A A REM UMUT BENZER SCORPIONS BILMUH DENEME.DENEME DENEME DENEEEEME PALINDROM 123 121 DENEME ASA A $ DOLARDAN $ SONRA ABBA REM SCORPIONS VS.'
ends

code segment
 start:
  MOV ax, data
  MOV ds, ax
  MOV es, ax
  
  MOV SI, OFFSET cumle  
  MOV character, OFFSET SI  
  
 enbas:
  MOV simdiki_cumlenin_karakter_sayisi, 0
  MOV curr_palindrom, 0
  MOV AX, character
  MOV cumle_baslangici, AX
  
  karakter_sayma_basladi:
  MOV BX, character
  
  MOV AX, SI[BX]
  SUB AL, '$'
  JZ son_kelime  
  
  MOV AX, SI[BX]
  SUB AL, ' '
  JZ karakter_sayma_bitti
  
  MOV AX, SI[BX]
  SUB AL, '.'
  JZ karakter_sayma_bitti  
  
   INC simdiki_cumlenin_karakter_sayisi
   INC character;
   JMP karakter_sayma_basladi
  
  son_kelime:
   MOV son_kelime_mi, 1
   MOV curr_palindrom, 1
  
  karakter_sayma_bitti:
            
   MOV DX,0
   MOV AX,simdiki_cumlenin_karakter_sayisi
   CMP AX,1  
   JNZ bir_karakter_degil
   
     INC palindrom
     INC character
     JMP karakter_sarma_basladi
   
   bir_karakter_degil:  
   CMP AX,0
   JNZ sifir_karakter_degil
     INC character;
     JMP karakter_sarma_basladi
     
   sifir_karakter_degil:     
   MOV BX, 2
   DIV BX
   MOV karsilastirilacak, AX
   
  ; for
  MOV CX, 0       
  
  palindrom_mu_dongusu: 
   MOV BX, karsilastirilacak
   SUB BX,CX
   JZ palindrom_mu_dongusu_bitti
     ; if
     MOV BX, cumle_baslangici
     ADD BX, CX     
     MOV AX, SI[BX] 
     
     MOV BX, cumle_baslangici
     ADD BX, simdiki_cumlenin_karakter_sayisi
     SUB BX, 1 ; Ilk eleman 0.indis ile basladigi icin
     SUB BX, CX
     MOV DX, SI[BX]    
     
     SUB AL, DL     
     JZ palindrom_mu_dongusu_sonu  
    
      MOV curr_palindrom, 1
      MOV CX,karsilastirilacak
      DEC CX
     
     ;end if
     palindrom_mu_dongusu_sonu: 
   INC CX
   JMP palindrom_mu_dongusu:     
  palindrom_mu_dongusu_bitti:
  ; endfor
 
  MOV AL, curr_palindrom
  SUB AL, 0
  JNZ palindrom_degil
    INC palindrom
  
  palindrom_degil:
  
  ;bitti mi kontrol
  bitti_mi_kontrol:
  MOV BL, son_kelime_mi
  SUB BL, 1
  JZ bitirirken  
  
  ;bitmediyse bir sonraki kelimenin basina gidelim.
 
  karakter_sarma_basladi:
  MOV BX, character
  MOV AX, SI[BX]
  SUB AL, ' '
  JZ karakter_sar
  
  MOV AX, SI[BX]
  SUB AL, '.'
  JZ karakter_sar  

   JMP enbas
  
  karakter_sar:
   INC character;
   JMP karakter_sarma_basladi
    
 bitirirken:
  MOV CX, palindrom     
  MOV ax, 4c00h ; exit to operating system.
  INT 21h  
ends

end start ; set entry point and stop the assembler.

Ödev 2: EKOK

Verilen iki sayının en küçük ortak katının bulunması isteniyordu. (EKOK, LCM) Benim kodumda bu değer BX registerından alınabilir. Bu kodda prosedür çağrılması ve recursiona (öz yineleme) örnek bulunabilir.

; Umut Benzer
; 05-06-7670
; https://ubenzer.com/
data segment
  sayi1 dw 200
  sayi2 dw 70
ends

stack segment
  dw  128 dup(0)
ends

code segment
  gcd proc
  ; PARAMETRELER AX VE BX'ten alinip, sonuc BX'te verilir.
  CMP BX,0
  JNE bx_sifir_degil
   MOV BX, AX
   RET
  
 bx_sifir_degil:        
  MOV CX,BX
  MOV DX,0
  DIV BX
  MOV BX,DX
  MOV AX,CX  
  CALL gcd
  RET  
endp
  
start:
  MOV AX, data
  MOV DS, AX
  MOV ES, AX

  ; LCM = sayi1 * sayi2 / GCD(a,b)

  MOV AX, sayi1
  MOV BX, sayi2
  CMP AX, BX
  JG a_buyuk_b:
  ; Eger BX AX'ten buyukse yerlerini degistirelim. 
   MOV CX,BX
   MOV BX,AX
   MOV AX,CX
  a_buyuk_b:
  
  PUSH AX
  PUSH BX
  
  CALL gcd
  
  POP AX
  POP CX
  
  MUL CX
  DIV BX
  MOV BX,AX
   
  MOV AX, 4c00h
  INT 21h  
ends

end start

Ödev 3: Faktoriyel

Projenin üçüncü kısmında recursion kullanarak verilen bir sayının ASM’de bulunması isteniyordu. Benim ödevimde sonuç CX’ten alınabilir. Bu ödev 16 bit’ten daha büyük sonuçları doğru görüntülemez.

; Umut Benzer
; 05-06-7670
; https://ubenzer.com/
data segment
  sayi dw 0
ends

stack segment
  dw  128 dup(0)
ends
   
code segment
   
faktoriyel proc
  ; 0 faktoriyel ozel durumu
  CMP AX, 0
  JNE sifir_diil
  MOV BX, 1
  RET
  
  ; 1 faktoriyel base durum
  sifir_diil:
  CMP AX, 1
  JNE bir_diil
  MOV BX, 1
  RET
     
  ; Diger durumlar   
  bir_diil:
  PUSH AX
  DEC AX
  CALL OFFSET faktoriyel
  POP AX
  MUL BX
  MOV BX,AX
  RET                                                                                                                                                                                                  
endp

start:
  MOV AX, data
  MOV DS, AX
  MOV ES, AX

  MOV AX, sayi
  MOV CX, OFFSET faktoriyel
  CALL CX
  
  MOV CX, BX
  ; Sonuc BX ve CX'tedir.
  ; Program 16'bitten buyuk sonuclari dogru goruntuleyemez.

  MOV AX, 4c00h
  int 21h  
ends 
end start

Ödev 4: Parity Bitleri

Bu ödevde 100 baytlık bir tablonun (sütunlar bitler, satırlar baytlar) even parity bitlerinin bulunması isteniyordu. Bu kod aşırı uzun olmasına ve çok aşırı uzun sürede çalışmasına rağmen doğru bir hesaplama yapmakta olup, hem dikey hem yatay parityleri doğru bir şekilde hesaplamaktadır. Sonuç, ilgili bellek bölgesindeki değişiklikler izlenerek görülebilir.

DİKKAT: Bu ASM etkin değildir ve çok daha kısa sürede çalışabilecek kodlar yazılabilir. Sonuç doğru olmakla beraber bu kodun dikkate alınıp üzerinde çalışılmamasını şiddetle öneririm.

data segment
  ;bilgiler db 100 DUP(11111111B)
  bilgiler db 11110111B,01011110B,01011010B,10001000B,11111010B,11111111B,00000000B,10101000B,00101111B,01111010B, 90 DUP(11111111B), ?
  sayi equ 100
  i db ?
  parity db 0
  
ends

stack segment
  dw  128 dup(0)
ends

code segment
  
get_mask proc
   CMP CH,0
   JNE sifir_degil
    MOV DL, 10000000B ;MASK
   sifir_degil:
   CMP CH,1
   JNE bir_degil
    MOV DL, 01000000B ;MASK
   bir_degil:      
   CMP CH,2
   JNE iki_degil
    MOV DL, 00100000B ;MASK
   iki_degil: 
   CMP CH,3
   JNE uc_degil
    MOV DL, 00010000B ;MASK
   uc_degil:
   CMP CH,4       
   JNE dort_degil
    MOV DL, 00001000B ;MASK
   dort_degil:
   CMP CH,5      
   JNE bes_degil
    MOV DL, 00000100B ;MASK
   bes_degil:
   CMP CH,6 
   JNE alti_degil
    MOV DL, 00000010B ;MASK
   alti_degil:
   CMP CH,7
   JNE yedi_degil
    MOV DL, 00000001B ;MASK
   yedi_degil:  
   RET
endp 


start:
  mov ax, data
  mov ds, ax
  mov es, ax
  
  ; Once ROW parity bitleri
   
  ; for baslangici
  MOV CL, 0
  satir_gezintisi:            
  CMP CL, sayi ; DONGU SAYISI
  JE satir_gezintisi_bitti
  MOV i,CL 
  ; for baslangici 
    
    MOV SI, OFFSET bilgiler
    MOV CH,0
    ADD SI, CX       
    MOV AL, DS:[SI] ; Siradaki kelimeyi getir
    MOV parity, 0
    
    ; ikinci for baslangici
    MOV CH, 0
    ic_satir_gezintisi:            
    CMP CH,7
    JE ic_satir_gezintisi_bitti
    ; for baslangici 
          
      CALL get_mask
      
      ; Birinci karakter kontrolu
      AND AL,11111110B
      MOV BL,AL
      AND BL, DL ; APPLY MASK
        
        SUB BL, 0
        JZ problem_yok           
           ; Partiye gelecek olan degeri tersine cevir
           MOV BH,parity
           SUB BH,0
           JNZ sifir_yap:        
           MOV parity,1
           JMP devam
           sifir_yap:
           MOV parity,0
           devam:                   
        problem_yok:
   
    
    ; for sonu
    INC CH
    JMP ic_satir_gezintisi
    ic_satir_gezintisi_bitti:
    ; for sonu
    
    OR AL, parity
    MOV DS:[SI],AL


  ; for sonu
  MOV CL,i
  INC CL
  JMP satir_gezintisi
  satir_gezintisi_bitti:
  ; for sonu
  
; COLUMN parity bitleri
  
  MOV SI, OFFSET bilgiler
  MOV BX, sayi ; DONGU SAYISI
  ADD SI, BX       
  MOV DS:[SI],0 ; Siradaki kelimeyi getir
    
    
  ; for baslangici
  MOV CH, 0
  sutun_gezintisi:            
  CMP CH, 8
  JE sutun_gezintisi_bitti

  ; for baslangici 
    MOV parity, 1
      
    ; ikinci for baslangici
    MOV CL, 0
    ic_sutun_gezintisi:            
    CMP CL, sayi ; DONGU SAYISI
    JE ic_sutun_gezintisi_bitti
    MOV i,CL
    ; for baslangici 
        
 
     MOV SI, OFFSET bilgiler
     MOV BL,CL
     MOV BH,0
     ADD SI, BX       
     MOV AL, DS:[SI] ; Siradaki kelimeyi getir
     
    
    
     CALL get_mask    
      
     ; Birinci karakter kontrolu
     MOV BL, AL
     AND BL, DL ; APPLY MASK
        
        SUB BL, 0
        JZ problem_yok_sutun           
           ; Partiye gelecek olan degeri tersine cevir
           MOV BH,parity
           SUB BH,0
           JNZ sifir_yap_sutun:        
           MOV parity,1
           JMP devam_sutun
           sifir_yap_sutun:
           MOV parity,0
           devam_sutun:                   
        problem_yok_sutun:
   
    
    ; for sonu
    MOV CL,i
    INC CL
    JMP ic_sutun_gezintisi
    ic_sutun_gezintisi_bitti:
    ; for sonu
     
    CMP parity,0
    JNE degisiklik_gerekli_degil
    
    MOV SI, OFFSET bilgiler
    MOV BX, sayi
    ADD SI, BX
    OR DS:[SI],DL
     
               
    degisiklik_gerekli_degil:              
                  

  ; for sonu
  
  INC CH
  JMP sutun_gezintisi
  sutun_gezintisi_bitti:
  ; for sonu  
  
  
  
  
  MOV ax, 4C00H ; exit to operating system.
  int 21H  
ends

end start ; set entry point and stop the assembler.

İyi günler

👋 🚨 Yeni yazılardan haberdar olmak ister misiniz? 👇

Mikro İşlemciler Projesi 6 yorum aldı.

 1. Merhaba Umut,
  C gibi yazmadan önce akış diyagramını çizmenizin faydası olacağını düşünüyorum. Gerçi bundan sonra ne zaman yazarsınız bilmem ama yine de söylemek gerek

  1. @Okan Bursa: Merhaba Hocam, finallere hazırlanırken flowchartlar ile kod yazmayı deneyeceğim, öneriniz için çok teşekkür ederim.

   @Canburak: İki sayının en küçük ortak böleninin bir olduğu konusundaki matematiksel ispatın için teşekkür ederim, ancak senin de yorumunun sonunda fark ettiğin üzere bu sadece bir yazım hatası olmuş. Yine de beni iki sayının ikisinin de en az bire bölünebileceği konusunda aydınlatlattığın için çok sağol, aklıma gelmeyebilirdi. Yazım hatasını düzeltiyorum. Tespit için tekrar tekrar teşekkürler, İtalya’ya sevgiler. (eğer doğru hatırlıyorsam)

 2. “Verilen iki sayının en küçük ortak böleninin bulunması isteniyordu. (EBOB) ”

  Böyle bir cümle kullanmışsın ancak bu cümle hatalı. EBOB -> En Büyük Ortak Bölen kavramının kısaltmasıdır en küçük değil. Zaten iki sayının en küçük ortak böleni eğer kümeyi sayma sayıları olarak alırsak 1 olur. Eğer tam sayılar kümesini düşünürsek bu durumda iki sayının EBOB unun toplama işlemine göre tersi bize en küçük ortak böleni verebilir.

  Neyse işin matematik kısmını boşver. Adlandırmada hata var.

 3. @Umut işin matematik kısmını can sıkıntısından yazmıştım. Sana bilmediğini ima etmek ya da bir şey öğretmek için değildi. Yanlış anlaşılma olduysa özür dilerim. İtalya konusunda da evet doğru hatırlıyorsun.

 4. oshansoftta 8085 similatörüneq basic complier ile bir proje yazmam lazım yılan yada trafik ışığı bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz çok acil

 5. meraba hocam emu 8086 da 16 bit lik bilgisayarda 0 dan 9 a kadar sayan sayıcı devresi 9 dan sonra tekrar başa dönüp tekrar 9 a kadar sayan bu şekılde tekrarlayan programı nasıl yazabiliriz teşekkürler şimdiden

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir